Head Quarter / Head Factory / HQ West Warehouse


13-5, Nishi-shimmachi 3-Chome, Akashi-shi Hyogo 673-0023, Japan
Phone: 81-78-923-0673 (Main)
fax: 81-78-923-6124

Suzuricho Factory (Assembly / CFRP R&D)


9-8, Suzuricho 3-Chome, Akashi-shi Hyogo 673-0028, Japan
Phone: 81-78-923-5498 (main)
fax: 81-78-923-5638

Moritomo Factory (Molding)


12, Moritomo 5-Chome, Nishi-ku, Kobe-shi Hyogo 651-2132, Japan
Phone: 81-78-920-8254
fax: 81-78-920-8474